elektromotor 6kw ,2900 ot.

Cena: 
160 €

v dobrom stave výrobca MEZ

elektromotor 6kw ,2900 ot.
elektromotor 6kw ,2900 ot.